Voor al uw computer, telefoon en tablet problemen.
Wij staan voor u klaar!

 

 

No Cure, No Pay
Kosteloze haal-en breng service*
Stofvrij maken; inbegrepen bij elke service!

 

Kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden iStein IT Services

Algemene Voorwaarden iStein IT Services

 1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden van iStein IT Services hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:
a. iStein IT Services.: hierna te noemen iStein;
b. Voorwaarden: de algemene voorwaarden iStein;
c. Opdracht: een overeenkomst tussen iStein en opdrachtgever voor de levering van diensten en/of producten inclusief de Voorwaarden;
d. Werkbon: het formulier waarop de Opdracht is omschreven, evenals de benodigde gegevens van de opdrachtgever en bevat (waar nodig) tevens een machtiging aan iStein voor het te incasseren bedrag;

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en onlosmakelijk onderdeel van iedere aanbieding en iedere Opdracht.

1.3 Door de  Opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door iStein zijn aanvaard.

1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en iStein zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

 1. Uitvoering van de Opdracht

2.1 iStein zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. iStein zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is te allen tijde  verplicht de tarieven voor de gewerkte uren te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening.

2.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan iStein aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan iStein worden verstrekt.

2.3 iStein is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de Op drachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4 Opdrachtgever is op de hoogte  dat als gevolg van uitvoering van de opdracht er mogelijk gegevens, informatie en/of documenten dan wel andersoortige data van Opdrachtgever (onherstelbaar) verloren kunnen gaan en/of beschadigd kunnen raken. iStein maakt, tenzij iStein dit nadrukkelijk als opdracht heeft geaccepteerd, in de regel geen back-up van voornoemde data van Opdrachtgever op een externe gegevensdrager, en Opdrachtgever is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat hij zelf tijdig een deugdelijke back-up c.q. een kopie maakt van zijn data. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van iStein is iStein niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verloren gaan dan wel beschadigd raken van data van Opdrachtgever.

2.5 Indien iStein en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan iStein de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat  opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

2.6 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart iStein voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

2.7 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij opdrachtgever zal iStein te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

2.8 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van iStein berust bij iStein. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

 1. Wijziging van de Opdracht

3.1 Indien iStein en opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. iStein zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3.2 Tijdsinschattingen van iStein zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 1. Klachten

5.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan iStein.

 1. Betaling en annulering

5.1 iStein is gerechtigd het totale verschuldigde bedrag af te schrijven door middel van de door de opdrachtgever afgegeven machtiging.

5.2 Betaling anders dan door middel van de door iStein aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk.

5.3 Indien iStein incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

5.4 Bij annulering van de Opdracht binnen 24 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, is opdrachtgever een uur in het geldende tarief verschuldigd.

5.5 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan iStein een evenredige vergoeding verschuldigd.

 1. Tarieven

6.1 Alle door iStein vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

6.2 iStein heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie www.iStein.nl

 1. Verzuim

7.1 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover iStein niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.

 1. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

8.1 iStein is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van iStein. Indien en voor zover op iStein enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart iStein voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.

8.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn. Uitzondering van het meenemen van het ter ondersteunende product.

8.4 Het geven van adviezen over aan te kopen software of hardware behoort niet tot de kerntaken van iStein. Wanneer iStein aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt iStein niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur, of verkoper van de door opdrachtgever aangekochte software of hardware.  Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen software of hardware geschikt is voor het systeem en beoogde gebruik van de opdrachtgever. iStein verstrekt ter zake geen enkele garantie.

8.5 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon of e-mail met medewerkers van iStein door iStein gemonitord worden.

 1. Overmacht

9.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).

 1. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te Dordrecht te worden voorgelegd.

 1. Deponering

11.1 De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De algemene voorwaarden zijn tevens in te zien op de website www.istein.nl.

Algemene Voorwaarden iStein IT Services

Vraag het iStein

Drechtsteden/Rotterdam

Te bereiken op/via :
+31 (0)6 14 154 231
info@istein.nl

WhatsApp chat